Přijímací řízení SŠ

Základní informace o přijímacím řízení na střední školy pro rok 2022/2023

Pro naše žáky:

Přihlášky neshánějte, budou vám automaticky vydány potvrzené po skončení 1. pololetí. Termín odevzdání na příslušné školy je do 1. března 2023.
Pokud se budete hlásit na obor s talentovou zkouškou, zde je dřívější termín odevzdání (30. listopad 2022) – je potřeba v kanceláři školy zažádat již během října/listopadu 2022.

Termíny konání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2022/2023 na následující období.

 

 

Typ oboru 1. řádný termín 2. řádný termín 1. náhradní termín 2. náhradní termín
Čtyřleté obory a nástavbová studia 13.4.2023 14.4.2023 10.5.2023 11.5.2023
Šestiletá a osmiletá gymnázia 17.4.2023 18.4.2023 10.5.2023 11.5.2023

Termín podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení

obory vzdělání s talentovou zkouškou: do 30. listopadu 2022
obory vzdělání bez talentové zkoušky: do 1. března 2023

Pro první kolo přijímacího řízení je možné podat až 2 přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky a až 2 přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou.

V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek, které může uchazeč podat, omezen. Pokud se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, musí přesto podat dva tiskopisy přihlášky.

  • Přihlášku podává uchazeč, v případě nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce.
  • Přihlášku je možné donést na podatelnu střední školy osobně nebo ji zaslat poštou.
  • Návod pro vyplnění přihlášky.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požadují úpravu podmínek přijímacího řízení, musí spolu s přihláškou odevzdat také doporučení školského poradenského zařízení. Bližší informace naleznete na Úpravy podmínek přijímacího řízení.

V případě, že uchazeč hlásí na obor Gymnázium se sportovní přípravou a zároveň na jiný maturitní obor, musí při vyplňování přihlášky dodržovat specifická pravidla.

S vyplněním přihlášky Vám pomůže naše škola po vydání pololetního vysvědčení.

Přijímací řízení:
do denní formy studia se koná vždy jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a matematiky. Ředitel školy zároveň může stanovit školní přijímací zkoušku.

Jednotná zkouška:
– skládá se z písemného testu z ČJL a písemného testu z oboru Matematika a její aplikace

– uchazeč ji v 1. kole může konat dvakrát, a to na obou školách uvedených v přihlášce (na 1. škole v 1. termínu, na 2. škole ve 2. termínu).

Školní přijímací zkoušky
– obsah a formu stanovuje ředitel školy

– ředitel školy stanoví 2 termíny a zašle uchazečům pozvánku nejpozději 14 dní před jejím konáním

– Školní přijímací zkoušku nelze v rámci jedné školy v 1. kole vykonat ve více různých termínech

– U talentové zkoušky jsou v 1. kole stanoveny 2 termíny.

Odvolání

Odvolání proti nepřijetí je možné podat řediteli střední školy nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

Zápisový lístek
K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem na dané střední škole slouží zápisový lístek.

Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole obdrží od nás jeden zápisový lístek. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč odevzdáním zápisového lístku na SŠ nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nebude-li zápisový lístek ve stanovené lhůtě škole doručen, vzdává se uchazeč práva být přijat za studenta dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, na kterou byl uchazeč přijat později na základě odvolání nebo byl-li přijat na obor s talentovou zkouškou a později na obor bez talentové zkoušky (v tomto případě je možné zápisový lístek vzít zpět ze střední školy a odevzdat ho na druhou střední školu).

Zápisový lístek podléhá evidenci. V případě ztráty Vám nový vydá Krajský úřad.

Formulář zápisového lístku dostanete v průběhu března.

Pro žáky vyšších ročníků a jejich rodiče vkládáme odkaz na jihočeskou přílohu Vzdělávání v týdeníku 5plus2 opět v elektronické podobě a v příloze Speciál k výběru SŠ.

https://www.5plus2.cz/?e=CA-BUDEJOVICE&d=07.01.2022#strana=24

Může to být vítaná pomůcka, která pomůže v rozhodování na jakou střední školu podat svou přihlášku.

 

Žáci během studia (9. ročník, popř. i 8. ročník) získají aktivační klíč do aplikace SALMONDO JUNIOR

Skip to content