Základní informace o přijímacím řízení na střední školy pro rok 2020/2021

 

Aktuální:

 

Pro naše žáky: přihlášky neshánějte, budou vám automaticky vydány potvrzené po skončení 1. pololetí. Pokud se budete hlásit na obor s talentovou zkouškou, zde je dřívější termín odevzdání (listopad 2020)  - je potřeba v kanceláři školy zažádat již během října/listopadu 2020.

 

Změny pro jaro 2021:

1/ Ředitel školy může v rámci prvního kola přijímacího řízení do čtyřletého oboru vzdělání nebo oboru nástavbového studia, jehož součástí je jednotná přijímací zkouška nebo školní přijímací zkouška, dodatečně rozhodnout do 8. března 2021 o nekonání těchto zkoušek za předpokladu, že si tuto možnost výslovně vyhradil v jednotných kritériích přijímání (kritéria musí být vydána nejpozději do 31. ledna 2021) a zároveň je počet přijatých přihlášek nižší nebo roven vyhlášenému předpokládanému počtu přijímaných uchazečů do daného oboru vzdělání a formy vzdělávání.

Pokud za těchto podmínek ředitel školy rozhodne o nekonání stanovených přijímacích zkoušek, zveřejní tuto informaci nejpozději do 8. března 2021 na internetových stránkách školy a bezodkladně (nejpozději do 19. března 2021) tuto informaci sdělí také uchazečům, popř. jejich zákonným zástupcům.

2/ Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy však bude ve školním roce 2020/2021 umožněno konat jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech také všem uchazečům, kteří podají pouze jednu přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná.

Podá-li uchazeč přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém se jednotná přijímací zkouška nekoná, a zároveň podá alespoň jednu přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná, nebo podá pouze jednu přihlášku do čtyřletého oboru vzdělání nebo oboru nástavbového studia, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná, bude uchazeč konat jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech, a to na škole, ve které se jednotná přijímací zkouška v rámci přijímacího řízení koná (tj. uchazeč koná zkoušku dvakrát na stejné škole). Uchazeč od této školy obdrží pozvánku ke zkoušce na oba termíny.

Výše uvedená výjimečná úprava neplatí pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií. V případě těchto oborů se uplatňuje standardní pravidlo, že uchazeči vzniká nárok konat jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech, pokud podá dvě přihlášky ke vzdělávání. Podá-li uchazeč pouze jednu přihlášku, může konat jednotnou přijímací zkoušku pouze jednou.

 

 

Termíny konání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 na následující období.

 

POZOR, V BŘEZNU DOŠLO KE ZMĚNĚ TERMÍNŮ, KTERÉ BYLY PŮVODNĚ VYHLÁŠENY

TYP OBORU  1. ŘÁDNÝ TERMÍN  2. ŘÁDNÝ TERMÍN 1. NÁHRADNÍ TERMÍN  2. NÁHRADNÍ TERMÍN
ČTYŘLETÉ OBORY A NÁSTAVBOVÁ STUDIA
3. 5. 2021
ruší se:
12. dubna 2021
4. 5. 2021
ruší se: 13. dubna 2021
2. 6. 2021
ruší se: 12. května 2021
3. 6. 2021 
ruší se: 13. května 2021
ŠESTILETÁ A OSMILETÁ GYMNÁZIA
5. 5. 2021
ruší se: 14. dubna 2021
6. 5. 2021
ruší se: 15. dubna 2021

 

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss

Pro první kolo přijímacího řízení je možné podat až 2 přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky a až 2 přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou. V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek, které může uchazeč podat, omezen. Pokud se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, musí přesto podat dva tiskopisy přihlášky.

Termín podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení

  1. obory vzdělání s talentovou zkouškou: do 30. listopadu 2020
  2. obory vzdělání bez talentové zkoušky: do 1. března 2021

Přihlášku podává uchazeč, v případě nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce. Přihlášku je možné donést na podatelnu střední školy osobně nebo ji zaslat poštou. Návod pro její vyplnění naleznete v záložce Návod pro vyplnění přihlášky.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požadují úpravu podmínek přijímacího řízení, musí spolu s přihláškou odevzdat také doporučení školského poradenského zařízení. Bližší informace naleznete v záložce Úpravy podmínek přijímacího řízení.

V případě, že uchazeč hlásí na obor Gymnázium se sportovní přípravou a zároveň na jiný maturitní obor, musí při vyplňování přihlášky dodržovat specifická pravidla.

S vyplněním přihlášky Vám pomůže naše škola po vydání pololetního vysvědčení.

 

Odkazy s  informacemi:

Informace z MŠMT

Střední školy

Jak vybrat střední školu a jak na přijímací zkoušky 

Encyklopedie profesí

Impuls pro kariéru

Infoabsolvent

 

Národní soustava povolání

Test osobnosti

 

Žáci během studia (9. ročník, popř. i 8. ročník) získají aktivační klíč do aplikace SALMONDO JUNIOR

 

 

Přijímací řízení:

do denní formy studia se koná vždy jednotná přijímací zkouška  z českého jazyka a literatury a matematiky. Ředitel školy zároveň může stanovit školní přijímací zkoušku. 

   
   
   
   
 

 

 

Jednotná zkouška:

- skládá se z písemného testu z ČJL a písemného testu z oboru Matematika a její aplikace

- uchazeč ji v 1. kole může konat dvakrát, a to na obou školách uvedených v přihlášce (na 1. škole v 1. termínu, na 2. škole ve 2. termínu).

 

Školní přijímací zkoušky

- obsah a formu stanovuje ředitel školy

- ředitel školy stanoví 2 termíny a zašle uchazečům pozvánku nejpozději 14 dní před jejím konáním

- Školní přijímací zkoušku nelze v rámci jedné školy v 1. kole vykonat ve více různých termínech

-  U talentové zkoušky jsou v 1. kole stanoveny 2 termíny.

 

   
   
 

 

 

Odvolání

Odvolání proti nepřijetí je možné podat řediteli střední školy nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

 

Zápisový lístek

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem na dané střední škole slouží zápisový lístek.

Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole obdrží od nás jeden zápisový lístek. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč odevzdáním zápisového lístku na SŠ nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nebude-li zápisový lístek ve stanovené lhůtě škole doručen, vzdává se uchazeč práva být přijat za studenta dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, na kterou byl uchazeč přijat později na základě odvolání nebo byl-li přijat na obor s talentovou zkouškou a později na obor bez talentové zkoušky (v tomto případě je možné zápisový lístek vzít zpět ze střední školy a odevzdat ho na druhou střední školu).

Zápisový lístek podléhá evidenci. V případě ztráty Vám nový vydá Krajský úřad.

Formulář zápisového lístku dostanete v průběhu března.