Základní informace o přijímacím řízení na střední školy pro rok 2019/2020

 

Odkazy s  informacemi:

Informace z MŠMT

Střední školy

Jak vybrat střední školu a jak na přijímací zkoušky 

Encyklopedie profesí

Impuls pro kariéru

Infoabsolvent

 

Národní soustava povolání

Test osobnosti

 

Žáci mohou na požádání získat aktivační klíč do aplikace SALMONDO JUNIOR

 

Zahájení přijímacího řízení - Přihlášky na SŠ:

Zahajuje se podáním přihlášky a příslušných příloh, zasílá se řediteli vybrané SŠ, v 1. kole přijímacího řízení lze podat jen 2 přihlášky. 

Přihlášku je nutné podat v 1. kole do 1. března.  

U oborů s talentovou zkouškou se přihlášky podávají do 30. listopadu.

 

Vzor správného vyplnění přihlášky: Přihláška

S vyplněním přihlášky Vám pomůže naše škola po vydání pololetního vysvědčení.

 

 

Přijímací řízení:

  • do oborů s talentovou zkouškou v pracovních dnech od 2. 1. do 15. 1. 2020

  • do konzervatoří v pracovních dnech od 15. 1. do 31. 1. 2020

  • do oborů s talentovou zkouškou pro vzdělání na gymnázium se sportovní přípravou dva termíny v období 2. ledna–15. února 2020

  • do denní formy studia se koná vždy jednotná přijímací zkouška  z českého jazyka a literatury a matematiky. Ředitel školy zároveň může stanovit školní přijímací zkoušku. 

Termíny kol přijímacího řízení:

   

1. termín

14. dubna 2020 
- pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia

 

16. dubna 2020
- pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

2. termín

15. dubna 2020
- pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia

 

17. dubna 2020
- pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

 

Jednotná zkouška:

- skládá se z písemného testu z ČJL a písemného testu z oboru Matematika a její aplikace

- uchazeč ji v 1. kole může konat dvakrát, a to na obou školách uvedených v přihlášce (na 1. škole v 1. termínu, na 2. škole ve 2. termínu).

 

Školní přijímací zkoušky

- obsah a formu stanovuje ředitel školy

- ředitel školy stanoví 2 termíny a zašle uchazečům pozvánku nejpozději 14 dní před jejím konáním

- Školní přijímací zkoušku nelze v rámci jedné školy v 1. kole vykonat ve více různých termínech

-  U talentové zkoušky jsou v 1. kole stanoveny 2 termíny.

 

Náhradní termíny kol přijímacího řízení:

   

1. termín

13. května 2020 

2. termín

14. května 2020

 

Odvolání

Odvolání proti nepřijetí je možné podat řediteli střední školy nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

 

Zápisový lístek

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem na dané střední škole slouží zápisový lístek.

Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole obdrží jeden zápisový lístek. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč odevzdáním zápisového lístku na SŠ nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nebude-li zápisový lístek ve stanovené lhůtě škole doručen, vzdává se uchazeč práva být přijat za studenta dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, na kterou byl uchazeč přijat později na základě odvolání nebo byl-li přijat na obor s talentovou zkouškou a později na obor bez talentové zkoušky (v tomto případě je možné zápisový lístek vzít zpět ze střední školy a odevzdat ho na druhou střední školu).

Zápisový lístek dostanou žáci v průběhu měsíce dubna v rámci hodin pracovních činností. Zápisový lístek podléhá evidenci. V případě ztráty Vám nový vydá Krajský úřad.

Formulář zápisového lístku si vyzvednete do 15. 3. 2020