Základní informace o přijímacím řízení na střední školy pro rok 2021/2022

 

Aktuální:

 

Pro žáky vyšších ročníků a jejich rodiče vkládáme odkaz na jihočeskou přílohu Vzdělávání v týdeníku 5plus2 opět v elektronické podobě a v příloze Speciál k výběru SŠ.

 

https://www.5plus2.cz/?e=CA-BUDEJOVICE&d=07.01.2022#strana=24

 

Může to být vítaná pomůcka, která pomůže v rozhodování na jakou střední školu podat svou přihlášku.Více zde: https://www.zsbesednice.cz/news/priloha-vzdelani/

 

Pro naše žáky: přihlášky neshánějte, budou vám automaticky vydány potvrzené po skončení 1. pololetí. Pokud se budete hlásit na obor s talentovou zkouškou, zde je dřívější termín odevzdání (listopad 2021)  - je potřeba v kanceláři školy zažádat již během října/listopadu 2021.

 

 

Informace dostanou žáci během výuky předmětu Svět práce, popř. rodiče budou informováni během rodičovských schůzek 15. listopadu.

Termíny konání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 na následující období.

https://prijimacky.cermat.cz/aktuality/aktualita/318-ministerstvo-skolstvi-stanovilo-terminy-konani-jednotne-prijimaci-zkousky-2022

 

TYP OBORU  1. ŘÁDNÝ TERMÍN  2. ŘÁDNÝ TERMÍN 1. NÁHRADNÍ TERMÍN  2. NÁHRADNÍ TERMÍN
ČTYŘLETÉ OBORY A NÁSTAVBOVÁ STUDIA 12.4.2022     13.4.2022 10.5.2022 11.5.2022
ŠESTILETÁ A OSMILETÁ GYMNÁZIA 19.4.2022 20.4.2022

 

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss

Pro první kolo přijímacího řízení je možné podat až 2 přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky a až 2 přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou. V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek, které může uchazeč podat, omezen. Pokud se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, musí přesto podat dva tiskopisy přihlášky.

Termín podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení

  1. obory vzdělání s talentovou zkouškou: do 30. listopadu 2021
  2. obory vzdělání bez talentové zkoušky: do 1. března 2022

Přihlášku podává uchazeč, v případě nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce. Přihlášku je možné donést na podatelnu střední školy osobně nebo ji zaslat poštou. Návod pro její vyplnění naleznete v záložce Návod pro vyplnění přihlášky.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požadují úpravu podmínek přijímacího řízení, musí spolu s přihláškou odevzdat také doporučení školského poradenského zařízení. Bližší informace naleznete v záložce Úpravy podmínek přijímacího řízení.

V případě, že uchazeč hlásí na obor Gymnázium se sportovní přípravou a zároveň na jiný maturitní obor, musí při vyplňování přihlášky dodržovat specifická pravidla.

S vyplněním přihlášky Vám pomůže naše škola po vydání pololetního vysvědčení.

 

Odkazy s  informacemi:

Informace z MŠMT

Střední školy

Jak vybrat střední školu a jak na přijímací zkoušky 

Encyklopedie profesí

Impuls pro kariéru

Infoabsolvent

 

Národní soustava povolání

Test osobnosti

 

Žáci během studia (9. ročník, popř. i 8. ročník) získají aktivační klíč do aplikace SALMONDO JUNIOR

 

 

Přijímací řízení:

do denní formy studia se koná vždy jednotná přijímací zkouška  z českého jazyka a literatury a matematiky. Ředitel školy zároveň může stanovit školní přijímací zkoušku. 

   
   
   
   
 

 

 

Jednotná zkouška:

- skládá se z písemného testu z ČJL a písemného testu z oboru Matematika a její aplikace

- uchazeč ji v 1. kole může konat dvakrát, a to na obou školách uvedených v přihlášce (na 1. škole v 1. termínu, na 2. škole ve 2. termínu).

 

Školní přijímací zkoušky

- obsah a formu stanovuje ředitel školy

- ředitel školy stanoví 2 termíny a zašle uchazečům pozvánku nejpozději 14 dní před jejím konáním

- Školní přijímací zkoušku nelze v rámci jedné školy v 1. kole vykonat ve více různých termínech

-  U talentové zkoušky jsou v 1. kole stanoveny 2 termíny.

 

   
   
 

 

 

Odvolání

Odvolání proti nepřijetí je možné podat řediteli střední školy nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

 

Zápisový lístek

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem na dané střední škole slouží zápisový lístek.

Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole obdrží od nás jeden zápisový lístek. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč odevzdáním zápisového lístku na SŠ nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nebude-li zápisový lístek ve stanovené lhůtě škole doručen, vzdává se uchazeč práva být přijat za studenta dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, na kterou byl uchazeč přijat později na základě odvolání nebo byl-li přijat na obor s talentovou zkouškou a později na obor bez talentové zkoušky (v tomto případě je možné zápisový lístek vzít zpět ze střední školy a odevzdat ho na druhou střední školu).

Zápisový lístek podléhá evidenci. V případě ztráty Vám nový vydá Krajský úřad.

Formulář zápisového lístku dostanete v průběhu března.