Logopedická depistáž

17.09.2019 20:14

V pátek 1. listopadu 2019 proběhne v mateřské škole a první třídě základní školy logopedická depistáž.

Rodiče budou informování dopisem, který jim předají učitelky v MŠ/třídní učitelka prostřednictvím žáků.

Cena: zdarma

 

 

Logopedická depistáž je vstupní vyšetření řeči dítěte klinickým logopedem PaedDr. Jiřinou Bártovou. Jeho rozsah se řídí věkem posuzovaného dítěte. Zahrnuje především tyto oblasti:

vyšetření artikulace a motoriky mluvidel (jazyka), posouzení podjazykové uzdičky

• vyšetření kognitivních schopností (zpracování informací), které se k řeči váží

• posouzení sluchového vnímání 

-      rozklad slov na slabiky    

-      identifikace první a poslední slabiky, hlásky              

• rozsah slovní zásoby a vyjadřovací schopnosti, gramatická stránka řeči

• tvorba hlasu, tempo řeči, plynulost řeči

• porozumění řeči (reakce na otázky, činnost dle pokynů atd.) 

 

 

Zpět