Co jsme se už naučili

 

Listopad - Prosinec

Čj 

- vyjmenovaná slova po B, L, M, P
- popis osoby
Aj 

- Unit 7- předložky
- Unit 8- opakování učiva
- Unit 9 - How many cars are there?
- Unit 10 - How are you?
M 

- čísla do 10 000, číselné řády, číselná osa, sčítání a odčítání do 10 000
- rýsování kolmic a rovnoběžek, pravý úhel
- písemné dělení
                          slovní úlohy

 

Říjen: opakování učiva ze 3.ročníku

Čj      

- stavba slov – kořen, předpona, přípona

 - předpony od-, nad-, pod-, vz-, bez-, roz-, ob-, v-, vy-/vý-

 M      

- jednotky čas

- ovnoběžky, kolmice

- diagramy

- písemné násobení a dělení

- písemné dělení jednociferným dělitelem

Aj     

- slovní zásoba In the classroom, My body

- CD Angličtina hrou

- sloveso  to be-být   

 

 

 

Září: opakování učiva ze 3.ročníku

Čj      

- věta, souvětí, druhy vět

- význam slov, slova s citovým zabarvením, spisovná, nespisovná

-  slova nadřazená, podřazená, souznačná

-  protiklady

- abeceda, hlásky a jejich rozdělení 

- slovní druhy

- párové souhlásky, psaní ú/ů

- porovnávání čísel

- sčítání a odčítání zpaměti

- slovní úlohy

- převody jednotek délky

- násobení a dělení mimo obor násobilky

- poloha přímek v rovině, různoběžky

 Aj  

- Welcome

- Pokyny v Aj

-  Abeceda

- Pozdravy

- Have you got

- Počítání do 20